Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Kamus Basa Jawa Ngoko, Krama, Krama Inggil

Bahasa Jawa merupakan bahasa dari rumpun Austronesia dengan penutur yang  paling banyak jika dibandingkan dengan bahasa lain di rumpun ini. Dalam kelompok Austronesia, bahasa Jawa termasuk bahasa yang memiliki banyak perubahan. Hal ini tercermin dari adanya perubahan dari bahasa sansekerta ke bahasa Jawa kuno atau kawi kemudian ke bahasa Jawa baru. Perubahan dalam bahasa Jawa tidak berhenti sampai di situ saja, dengan jumlah penutur terbanyak di rumpun Austronesia, bahasa Jawa memiliki  jumlah dialek yang sangat banyak serta memiliki ragam bahasa yang tidak sedikit pula. Bahasa Jawa memiliki beberapa ragam bahasa dan yang paling menonjol adalah bahasa krama

 

 

NGOKO        KRAMA        KRAMA INGGIL/ALUS

 A

aku                  kula                 adalem/kawula

akon                aken                dhawuh/utus

anak                anak                putra

anut                tumut              dherek

apa                  menapa          menapa

aran                nama              asma

asor                 awon               andhap

ati                    manah            penggalih

awak               badan              sarira

aweh               suka                paring/nyaosi/ngaturi

ayo                  mangga          suwawi*

 

B

bali                  wangsul          kondur

batur               rencang           abdi

bojo                 semah            garwa

brengos           rawis               gumbala*

butuh              betah               kersa

D

dheweke         piyambakipun panjenenganipun

dhengkul        dhengkul        jengku

duwe               gadhah           kagungan

 

E

embuh            boten mangertos    duka

endhas            sirah                mustaka

enggo              angge              agem

enom              enem               mudha/timur

epek                pendhet          pundhut

 

G

gawa               bekta                           asta

gawan             bekta                           ampilan*

gawe               damel                          ngasta/yasa

nyambut gawe nyambut damel      ngasta

gelem              purun                          kersa

geni                 latu                              brama*

gugah              gigah                           wungu

gugu                gega                            ngetokaken

gunem            ginem                         ngendika

 

I

iket                  udheng                       dhestar

imbuh            imbet                          tanduk

irung               irung                           grana

 

J

jaga                 jagi                              reksa

jaluk                suwun                         pundhut

jamu               jampi                          usada

jaran               kapal                           kuda/turangga

jare                  caiyosipun                 ngendikanipun

jarit                 sinjang                        nyamping

jeneng            nama                          asma

jupuk              pendhet                      pundhut

jungkat           serat                            pethat

 

K

kalah               kawon                         kasoran*

kandha           cariyos                        ngendika

karep               kajeng                         karsa

kathok             sruwal                         lancingan*

kena                pikantuk                     kepareng

keris                dhuwung                    wangkingan

klambi        rasukan                       ageman

ko/kok       sampeyan                   panjenengan

kon                  ken                              utus

kongkon         kengken                      utus/dhawuh

kowe               sampeyan                   panjenengan

krungu            mireng                        midhanget

kubur              petak                           sare

kuru                kera                             susut

 

L

lair                  lair                              miyos

laku                 lampah                       tindak
nglakoni      nglampahi                  nindakaken

lanang             jaler                             kakung

lara                  sakit                            gerah

lawang            konten                         kori

lunga               kesah                           tindak

 

M

maca               maca                           maos

mangan          nedha                          dhahar

manggon        manggen                    lenggah

mari                mantun                       dhangan

mata               mripat                         paningal

mati                pejah/tilar                  seda

mayit              jisim                            layon

melu                tumut                          ndherek

menyang        dhateng                      tindak

meteng            wawrat/ngandheg    mbobot/nggarbini

minggat          kesah                           lolos/kentar

 

 

N

nesu                srengen                       duka

ngising            bebucal                       bobotan

ngreti              ngertos                        priksa/pirsa

 

O

oleh                 angsal                         kepareng/pikantuk

omah              griya                           dalem

omah-omah   emah-emah                krama

omong            ginem/sanjang          ngendika

 

P

pangan           tedha                           dhaharan

pek                  pendhet/suwun         pundhut

pelanangan    pejaleran                     kalam*

piker               manah                         penggalih

 

R

rambut            rambut                        rikma

rewang            rencang                       abdi

rungu              pireng                         midhanget

 

S

sadulur           sedherek                     sentana*

sikil                 suku                            sampeyan

silih                 sambut/ngampil       pundhut ngampil

slamet             wilujeng                      sugeng

suguh              segah                           sugata

susah               sisah                            sungkawa/sekel

 

 

T

tak/dak          kula                             adalem/kawula

takon              taken                           nyuwun priksa/

mundhut priksa

dangu

tambah           jampi                          usada

tangi               tangi                           wungu

teka                 dhateng/dumugi       rawuh

tilik                 tuwi                            tinjo

tonton             tingal                          priksa

tuku                tumbas                        mundhut

tunggang        tumpak                       nitih

turu                 tilem                           sare

tutur                sanjang/criyos           parik priksa/caos priksa

tuwa                sepuh                          yuswa

 

 

U

ulih                 antuk                          kondur

undang           timbale                       aturi

untu                waos                           waja

urip                 gesang                         sugeng

utang              sambut/ampil           nyuwun/mundhut ngampil

 

 

W

wadon       setri                             putrid/wanita

waras              saras                            dhangan

warisan           tiliran                          pusaka*

wedang           benteran                     unjukan

weruh             sumerep                      priksa

weweh            suka                            maringi/nyaosi/ngaturi

wetu                wedal                          wiyos

wicara             wicanten                     ngendika

wong               tiyang                         priyantun

No comments yet.

Leave a Comment